Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V.

ALGEMENE INFORMATIE

Bezoekadres
De Passage 150
1101 AX AMSTERDAM

Tel: 088 676 90 00
Fax: 088 676 90 10
Contactpersoon
Peter den Hertog
Wilfred van der Lee
Luc Daemen

 • BEKIJK DE WEBSITE
Grant Thornton is een middelgrote accountancy- en adviesorganisatie met ruim 400 professionals in zeven vestigingen in de Randstad. Grant Thornton biedt specialistische diensten voor private equity, nationale en internationale ondernemingen evenals DGA’s en het MKB. Grant Thornton is aangesloten bij het wereldwijde netwerk van Grant Thornton International Ltd. Daarmee biedt het de expertise van een groot internationaal netwerk met meer dan 40,000 professionals in meer dan 130 landen. Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V. is vanuit de locaties Amsterdam en Rotterdam onder andere actief op het gebied van:

Fusies & Overnames
Fuseren, verkopen of overnemen: complexe, en vaak internationale, trajecten die in het economische speelveld niet meer zijn weg te denken. Wij kunnen helpen bij de waardebepaling, het opstellen van een informatie-/verkoopmemorandum, het zoeken naar passende partijen/targets, begeleiding bij onderhandelingen en de closing. Het wereldwijde netwerk van Grant Thornton International is een belangrijk middel voor het vinden van de passende partij voor een internationale fusie, overname of verkoop.

Waarderingen

De ervaren professionals van Grant Thornton staan garant voor een deskundige en onafhankelijke waardebepaling voor diverse doeleinden, zoals een bepaling allocatie aankoopprijs (PPA), impairment berekening, geschillenoplossing, verkoop of toetreding nieuwe investeerders.

Funding & Financering

Investeerders en financiering kunnen nodig zijn om uw organisatie verder te laten groeien of meer lucht te geven in economisch zware tijden. Wij kunnen u helpen bij een quick scan van de huidige financieringsstructuur, herfinanciering, evalueren van het huidige bedrijfsplan en contacten leggen en onderhandelen met potentiële investeerders en financiers.

(Vendor) Due Diligence
Grant Thornton voert onafhankelijk due diligence onderzoek uit, waarbij we de potentiële risico’s en kansen van een voorgenomen transactie in kaart brengen. Onafhankelijk due diligence onderzoek is in het belang van zowel de koper als de verkoper. Due diligence onderzoek verschaft inzicht in onder andere de financiële, fiscale, juridische, IT- en pensioenrisico’s. Wij adviseren DGA’s, corporate cliënten en private equity investeerders in diverse sectoren. Carve-out en integratie-ondersteuning behoren ook tot de mogelijkheden.

Herstructureringen
Grant Thornton voert onafhankelijk onderzoek uit naar de oorzaken van een 2 voor 12 situatie bij een onderneming. Daarnaast identificeren wij maatregelen om tot een stabiele situatie te komen. Een dergelijke Independent Business Review (IBR) is belangrijk voor banken om financiering te continueren of aan te passen. Waar nodig helpt Grant Thornton ook de financieringsstructuur opnieuw in te richten (werkkapitaal, lange termijn financiering versus achtergesteld vermogen) en het vinden van venture capital indien noodzakelijk. Eventuele (deel)verkoop van activiteiten behoort ook tot onze specialismen.

Geschilbeslechting

Welke schade heeft u geleden door wanprestatie van uw leverancier? Wat is uw organisatie waard en hoe wordt die waarde vastgesteld? Hoe moet de boedel worden verdeeld bij een echtscheiding? Veel geschillen hebben een financiële component waarvoor specialistische kennis nodig is. Wij kunnen een onafhankelijke rol innemen, bemiddelen en desnoods een bindende uitspraak doen. Ook kunnen wij één partij begeleiden en ondersteunen bij geschillen, juridische kwesties en arbitrage.

Contact:
(Vendor) Due Diligence en herstructureringen: wilfred.vander.lee@nl.gt.com, tel. 088-6769816
Waarderingen / Geschilbeslechting: peter.den.hertog@nl.gt.com , tel 088-6769043
Fusies & Overnames / Funding & Financiering: luc.daemen@nl.gt.com , tel 088 -6769067

Website: http://www.grantthornton.nl/diensten/advisory/transactional-services/


Grant Thornton is a medium-large accountancy and advisory organisation with more than 400 professionals working in one of our seven locations in the Western part of the Netherlands, also known as ‘the Randstad’. We offer specialist services for private equity, (inter)national firms, share holders as well as small and medium size businesses. Being a part of Grant Thornton International Ltd., Grant Thornton is able to provide her customers with a large international network of more than 40,000 professionals across over 130 countries. Operating from our Amsterdam and Rotterdam offices, Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V. is active in the following areas:

Mergers & Acquisitions
Merging, selling or acquiring: complex, and often international processes highly relevant in the business world of today. We can help you with issues of valuation, but also with the creation of an information memorandum, a search of potential targets, guidance at negotiations and closing. The worldwide network of Grant Thornton International is an important advantage in helping us to find suitable suitable partners for international mergers & acquisitions.

Valuations
Our experienced professionals are able to provide you with an expert and independent valuation for several purposes, such as a purchase price allocation (PPP), impairment test, dispute settlement, company sale, or the entry of new investors.

Funding & Finance
Investors and other forms of finance can be necessary to enable growth for your organisation, or alleviate burdens during economically challenging times. We can assist you by making a quick scan of the current financial structure, advising you on refinancing, evaluating the current business plan as well as with contacting and negotiating with potential investors and financiers.

(Vendor) Due Diligence
Grant Thornton performs independent due diligence investigations, thereby identifying potential risks and opportunities of an intended transaction. This independent investigation is in the interest of both the vendor as well as the acquirer, as it provides useful insights into financial, fiscal, legal, IT- and pension risks. We advise shareholders, corporate clients and private equity investors in multiple sectors. Moreover, our services include carve-outs and integration-support.

Restructuring
Grant Thornton executes independent analysis in case of situations of firm distress. In addition, we suggest possible measures in order to achieve stabilization. Such an Independent Business Review (IBR) is of importance to banks in deciding whether to continue or adjust financing. If necessary Grant Thornton can also help you with redesigning the financial structure (working capital, long term financing versus subordinated loans) as well as with finding you possibilities for venture capital. Furthermore, we are specialised in providing assistance on matters of (partial) company sale.

Dispute Settlement
What damage have you suffered from a failure of your supplier? What is the value of your organisation and how is it determined? How should the assets be divided in case of a divorce? Many disputes entail a financial component that requires expertise. We have the knowledge and resources to be independent, to mediate, and where necessary give binding advice. Moreover, we can provide guidance at disputes, legal matters and arbitrage.


Contact:
(Vendor) Due Diligence and Restructuring: wilfred.vander.lee@nl.gt.com, tel. 088-6769816
Valuation and Dispute Settlement: peter.den.hertog@nl.gt.com , tel 088-6769043
Mergers & Acquisitions / Funding & Finance: luc.daemen@nl.gt.com , tel 088 -6769067

Website: http://www.grantthornton.nl/diensten/advisory/transactional-services/

PROFIEL

 • Activiteiten
 • Accountants
 • Belastingadviseurs
 • Corporate Finance adviseurs
 • Diverse specialismen
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • Ecart Invest
 • KNHM Participaties B.V.
 • Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V.
 • 3i Benelux
 • Gilde Buyout Partners
 • IQ EQ Netherlands N.V.
 • Gilde Healthcare
 • Vondel Finance B.V.
 • Stibbe
 • SET Ventures