30 / 06 / 2011 LAATST BEWERKT 01 / 07 / 11 13:46

Revolverend innovatiefonds aangekondigd

In het Regeerakkoord en de Bedrijfslevenbrief is de oprichting van een revolverend innovatiefonds aangekondigd: “Het kabinet zet een Innovatiefonds op waarmee succesvolle innovaties zich terugbetalen en middelen weer ter beschikking komen om nieuwe initiatieven te financieren.”
De NVP heeft aangedrongen op dit zogenaamde fund of funds. Het innovatiefonds betekent voor ondernemers dat ze beter in staat worden gesteld om te kunnen investeren in rendabele nieuwe (duurzame) producten, diensten en processen. Het innovatiefonds zal dit via twee mechanismen realiseren:

  • met innovatiekredieten die rechtstreeks aan ondernemingen worden verstrekt en
  • met het beschikbaar stellen van risicokapitaal aan ondernemingen via participaties door private investeringsfondsen in de venture capital markt.
Het innovatiefonds bouwt ondermeer voort op bestaande succesvolle revolverende innovatie-instrumenten, zoals het Innovatiekrediet en de Seed capital-regeling. Deze instrumenten functioneren op basis van publiek-private-financieringen. De middelen uit het innovatiefonds zullen bij succesvolle innovaties weer worden terugbetaald door de ondernemingen, zodat met dit geld weer nieuwe innovaties kunnen worden gefaciliteerd. Bij het fonds wordt uitgegaan van een vliegwieleffect. Betrokkenheid van het innovatiefonds helpt andere financiers van de onderneming over de streep te trekken.

Voor de periode 2012-2015 wordt gestreefd naar een totale investeringsruimte van € 500 mln.
Dit Innovatiefonds-MKB+ maakt het mogelijk om:
  • Het bestaande Innovatiekrediet te intensiveren en te verbreden naar ondernemingen groter dan het MKB, de zogenaambe midcap-ondernemingen. In 2012 zal het budget van het Innovatiekrediet worden verhoogd naar € 95 mln. Dit betekent een verdubbeling van de huidige middelen.
  • De Seed capital regeling voor jonge innovatieve ondernemingen te continueren en aan te passen aan de huidige knelpunten in de markt. De NVP is erg tevreden over de bestaande Seedregeling, maar ziet wel noodzaak voor een paar aanpassingen.
  • De toenemende problemen op de risicokapitaalmarkt voor de snel groeiende veel belovende innovatieve ondernemingen adequaat aan te pakken.
De omvang en de verdeling van middelen binnen het innovatiefonds sluiten op basis van de huidige inzichten goed aan op de vraag en het absorptievermogen van het bedrijfsleven. De geraamde impact van het fonds heeft een significante omvang ten opzichte van de totale investeringsomvang in private R&D/innovatie.

Tijdens een recente bijeenkomst van de teams/boegbeelden van de topsectoren zijn de plannen van het kabinet voor een revolverend innovatiefonds verwelkomd. De intensiveringen en de aanvulling van een ‘fund-of-funds’ voor de ‘later stage’ financiering worden adequaat en als erg nuttig ervaren. Bij de ontwikkeling van het innovatiefonds wordt intensief samengewerkt met stake holders uit het (financiële) bedrijfsleven en internationale spelers zoals de Europese Commissie, het Europees Investeringsfonds/EIF en de Europese Investeringsbank/EIB.