15 / 02 / 2011 LAATST BEWERKT 30 / 03 / 11 15:04

NVP reactie ‘Naar de Top’ Bedrijfslevenbrief

Geachte heer Verhagen,

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) heeft de brief met betrekking tot uw voornemens voor het bedrijfsleven positief ontvangen. De NVP waardeert de keuze van het kabinet met betrekking tot de sectorale aanpak. Daarbij is de inspraak van bedrijfsleven en kennisinstellingen goed verankerd door hen een plaats te geven in de bijbehorende topteams. Ook de inzet om middelen - minder subsidie en meer durfkapitaal - effectiever in te zetten wordt door de NVP van harte ondersteund.

De NVP zou graag op korte termijn in een kennismakingsgesprek op deze voornemens ingaan en een concreet verzoek tot een bijdrage aan een topteam doen. Hieronder treft u een korte uiteenzetting van de bespreekpunten die de NVP voor ogen heeft.

Bespreekpunten

1. Economische en maatschappelijke rol van participatiemaatschappijen in Nederland
Het vermogen onder beheer van Nederlandse participatiemaatschappijen bedraagt zo’n € 23,5 miljard (meer dan een verdubbeling sinds 2005). Deze participatiemaatschappijen hebben geïnvesteerd in ruim 1000 Nederlandse bedrijven, met een gezamenlijke omzet van € 81 miljard en 320.000 werknemers. De gezamenlijke omzet van deze bedrijven is gelijk aan circa 14% van het bruto binnenlands product. Participatiemaatschappijen investeren niet alleen in grote bedrijven, maar juist ook in innovatieve en startende ondernemingen. In 2009 hebben meer investeringen van kleinere omvang plaatsgevonden, waarvan 68% van het aantal in starters.
Graag zouden wij de economische en maatschappelijke relevantie nader toelichten en de voor ons relevante ontwikkelingen op het gebied van regelgeving met u doornemen.

2. Rol van investeerders bij uw voornemens en in de samenstelling topteams
U heeft een ambitieus tijdschema neergelegd om in de komende maanden de agenda op te laten stellen door de topteams. Daarin is een rol weggelegd voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dat is een heldere en begrijpelijke keuze.
De NVP wil graag de mogelijke rol van de participatiemaatschappijen onder uw aandacht brengen. Omdat u een ruimere plaats voor durfkapitaal wilt inruimen in uw beleid, doet de NVP de suggestie om deze groep niet alleen indirect in de topteams te betrekken. Investeren is een vak apart en daarom vragen wij om de investeerders een formele plaats te geven. Concreet is het voorstel van de NVP om een ervaren venture capitalist uit die sector voor te dragen voor het topteam life sciences.

3. Actieplan jonge innovatieve ondernemers
De NVP ondersteunt het idee om studenten al in een vroeg stadium met het ‘ondernemerschap’ kennis te laten maken. Voor de NVP is dat ook een speerpunt. Al diverse jaren worden door leden van de NVP gastcolleges aan universiteiten gegeven, ondermeer aan de RSM van de Erasmus Universiteit. Daarnaast worden de contacten met Centres of Entrepreneurship aangehaald en wordt bekeken waar gezamenlijk actie kan worden genomen.
Daarnaast ondersteunt de NVP het voorstel om octrooien die op de plank liggen bij universiteiten op basis van no cure no pay te laten gebruiken door ondernemers. Ondernemers, vaak tevens onderzoekers, worden dikwijls gehinderd of zelfs tegengehouden door langdurige onenigheid over de waarde van deze octrooien. Op deze manier hoeft alleen afgerekend te worden na gebleken succes.

4. Uitwerking van het Innovatiefonds
De NVP heeft reeds enige tijd op ambtelijk niveau contact over twee initiatieven, te weten de verdere verbetering van de bestaande Seedfaciliteit en de opzet van een fund-of-funds voor latere-fase venture capitalfondsen. De Seedfaciliteit bewijst zijn nut: na 6 jaar maken 34 fondsen in verschillende sectoren gebruik van de regeling, meer dan 115 nieuwe innovatieve bedrijven zijn hierdoor gestart en minstens 1000 high-tech banen zijn gecreëerd. Echter in de praktijk blijkt behoefte aan verruiming van het investeringsbedrag. De NVP heeft oplossingen verwoord in haar brief d.d. 8 februari aan de heer R. Zonneveld. We zouden graag met u over de voorstellen van gedachten wisselen, alsmede over de voortgang van het Innovatiefonds en de daarvoor beschikbare middelen.

In afwachting van uw reactie en te allen tijde bereid tot nadere toelichting, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Philip Houben, voorzitter