13 / 01 / 2011 LAATST BEWERKT 30 / 03 / 11 15:07

NVP stuurt minister van VWS brief inzake gevolgen budgettering voor zelfstandige behandelcentra

De NVP heeft mevrouw drs. E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief gestuurd waarin zorgen geuit worden over de voorgenomen toepassing van budgettering van de zorgverleners met WTZI-vergunning op Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's).

Inleiding
Een aantal leden van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) maken zich zorgen over uw voornemen om de budgettering van de zorgverleners met WTZI -vergunning ook van toepassing te laten zijn op Zelfstandige Behandelcentra (ZBC´s). Mocht u uw plannen onverkort doorzetten, dan heeft dit grote gevolgen voor hun posities in bestaande ZBC´s alsook de investeringsbereidheid in nieuwe ZBC´s.

Investeren in zorgondernemingen met visie
De leden van de NVP investeren over het algemeen in zorgverleners (ZBC´s) die zich onderscheiden van de traditionele ziekenhuizen. Deze leden hebben een duidelijke visie op de zorg. Zij hebben de ambitie om de zorg efficiënter te organiseren, wachtlijsten weg te werken of de nieuwste innovatie beschikbaar te stellen voor de patiënt. Nieuwe innovatie in de zorg leidt vaak tot lagere kosten!

Om voor een investering in aanmerking te komen moeten deze zorgverleners een duidelijk (groei)plan presenteren en capabel management hebben. De kracht van deze private investeerder is dat hij de zorgondernemer in het uitvoeren van zijn plan en de zorgonderneming over het algemeen op bedrijfsmatig vlak ondersteunt.
Zo zijn er in de afgelopen jaren ZBC´s ontstaan die kwalitatief uitstekende zorg aanbieden tegen een concurrerende prijs. Het is voor de patiënt dan ook vaak een bewuste keuze om naar een ZBC te gaan.

Kwaliteit
De ervaring is dat zorgkwaliteit en efficiency hand in hand gaan. Door de bedrijfsmatige aanpak zijn de kosten van een behandeling binnen een ZBC substantieel lager dan van een vergelijkbare behandeling in een ziekenhuis. Hierbij spelen goede organisatie, routine, schaal en scherpe protocollen een belangrijke rol. Mede hierdoor is voor de gehele zorgsector niet alleen een gezonde prijsdruk ontstaan, maar zijn in het recente verleden ook de wachtlijsten teruggelopen. Ook zijn ZBC´s door hun bedrijfscultuur beter in staat sneller nieuwe technologie en zorgconcepten te implementeren. Ondanks het feit dat de kosten van de ZBC´s maar een heel klein deel uitmaken van het totale zorgbudget, hebben al veel Nederlanders profijt gehad van ZBC´s. Bij de ziekenhuizen ligt nu de uitdaging om te excelleren in de veranderende omgeving.

Effect voorgestelde budgettering
De introductie van de ZBC’s (circa 2% marktaandeel), de meer bewuste zorgconsument en het vrijgeven van een aantal tarieven heeft bij een aantal ziekenhuizen zijn sporen achtergelaten. Er is een ‘league’ van kwalitatief goede ziekenhuizen met uitstekende zorg die het steeds beter doen en er is een groep ziekenhuizen die om verschillende redenen het hoofd nauwelijks boven water kan houden en steeds verder in de problemen komt (zie ook brancherapport Zorg voor Baten, 2010, NVZ).
De budgettering zoals die is voorgesteld pakt gunstig uit voor de minder presterende ziekenhuizen, terwijl de goed presterende ziekenhuizen en veel ZBC’s geen bestaansrecht meer krijgen. Kwalitatief goede spelers in de zorg kunnen hun diensten niet uitbreiden en moeten wellicht inkrimpen ten koste van zorgverleners die de afgelopen jaren minder hebben gepresteerd.

Private investeringen vinden plaats op basis van groeimodellen. Wanneer de huidige voorstellen doorgang vinden, komen bestaande investeringen in gevaar, maar zullen ook geen nieuwe investeringen plaatsvinden. Daarmee zal er derhalve geen nieuw kapitaal voor innovatie meer beschikbaar komen.

Houd de zorg betaalbaar
Er zal hoe dan ook een steeds groter beroep worden gedaan op de gezondheidszorg door vergrijzing, medisch-technologische ontwikkeling en de groeiende behoefte aan vitaliteit. In feite is goede zorg een investering in een gezonde maatschappij waar iedereen lang moet kunnen blijven participeren in het arbeidsproces. Dit komt de economie van Nederland ten goede, en is daarom niet alleen een kostenpost. Om de groeiende behoefte aan zorg betaalbaar te houden zal de zorg op onderdelen anders georganiseerd moeten worden. Er zullen nieuwe spelers ontstaan en bestaande spelers zullen plaats moeten maken. Dit fenomeen is overigens niet nieuw, denk aan de verschillende koude saneringen in het verleden.

Het effect van de voorgestelde budgettering is zoals gezegd dat kwalitatief goede spelers in de zorg hun diensten niet kunnen uitbreiden en wellicht moeten inkrimpen ten koste van zorgverleners die de afgelopen jaren minder hebben gepresteerd. Om in de toekomst zorg betaalbaar te houden, zouden zorgverleners die kwalitatief goede zorg kunnen leveren tegen een gunstige prijs juist de ruimte krijgen om te groeien ten koste van zorgverleners die minder presteren.

Standpunt NVP
De NVP is van mening dat de ZBC’s uitgesloten moeten worden van de huidig voorgestelde budgettering, om de negatieve gevolgen voor de kwaliteit, innovatie en efficiency in de zorg te beperken.

Graag is de NVP bereid om nader te overleggen en mee te denken over werkbare oplossingen. Mocht u een nadere toelichting op prijs stellen, dan kunnen wij die uiteraard te allen tijde verschaffen.

Met vriendelijke groet,

Philip Houben Tjarda Molenaar
Voorzitter Directeur


Kopie: Minister mr. drs. J.C. de Jager, Minister van Financiën
Kopie: Vaste Kamercommissie VWS, Tweede Kamer der Staten-Generaal