lidmaatschap

De NVP vertegenwoordigt alle Nederlandse participatiemaatschappijen bij de politiek, beleggers, wetenschappers en het grote publiek. Zowel kleinere als grote maatschappijen met een focus op verschillende financieringsfases en sectoren zijn lid van de NVP. Ook venture capital partijen zijn aangesloten.

Een zo breed mogelijke achterban maakt het voor ons mogelijk om effectief op te treden als dé spreekbuis van private equity en venture capital partijen in Nederland. Hoe wij dat doen en wat de NVP doet, kunt u lezen bij Jaarverslag. Lidmaatschap betekent dat u als participatiemaatschappij meepraat, in plaats van dat er enkel over u gepraat wordt.
Wie kan lid worden van de NVP?

De NVP heeft twee verschillende soorten lidmaatschappen:
 • Lidmaatschap
 • Geassocieerd lidmaatschap

Lidmaatschap
Participatiemaatschappijen die risicodragend vermogen verstrekken aan niet-beursgenoteerde ondernemingen in Nederland kunnen lid worden van de NVP.

De NVP verenigt verschillende soorten participatiemaatschappijen. Een aantal leden is onderdeel van een bank, verzekeraar of pensioenfonds. Zij worden vaak aangeduid als captives omdat zij vermogen van hun moederconcern investeren. Andere participatiemaatschappijen zijn onafhankelijk. Zij werven fondsen bij institutionele beleggers of vermogende particulieren. Bovendien zijn er regionale ontwikkelingsmaatschappijen waarvan overheden de belangrijkste aandeelhouders zijn.

De NVP-leden zijn betrouwbare en betrokken financiers. Zij hebben allen een ballotageprocedure doorlopen. De NVP heeft ook een bindende gedragscode voor haar leden.

Wilt u meer weten over het NVP-lidmaatschap? Lees hieronder verder of neem contact op met het bureau van de NVP.

Geassocieerd lidmaatschap
Bij het verschaffen van risicodragend vermogen zijn vaak veel meer partijen betrokken dan alleen de participatiemaatschappij en de ondernemer. Wie kunnen er zoal een rol spelen?

 • Accountants
 • Advocaten en juristen
 • Notarissen
 • Acquisitiefincaniers
 • Belastingadviseurs
 • Corporate finance adviseurs
 • Strategie- en organisatieadviseurs
 • Werving- en selectiebureaus

Iedereen die beroeps- of bedrijfsmatig betrokken is bij de participatiemarkt is bij de NVP welkom als geassocieerd lid.

Voorwaarden lidmaatschap
U kunt lid worden van de NVP wanneer u een rechtspersoon bent en uw activiteiten in zeer belangrijke mate bestaan uit het verstrekken van risicodragend vermogen aan niet-beursgenoteerde ondernemingen.

De NVP stelt de contributie vast aan de hand van het geïnvesteerd vermogen van de beheerde fondsen. Wijzigingen hierin worden jaarlijks geïnventariseerd.

Wanneer u uw lidmaatschapsaanvraag indient betekent dit dat u de NVP Gedragscode en Lidmaatschapscode aanvaart.

Voor overige voorwaarden kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVP raadplegen.

Procedure van aanmelding NVP lidmaatschap
Om uw lidmaatschapsaanvraag in gang te zetten vragen wij u een aantal formulieren in te vullen en stukken aan te leveren:<

 • ingevuld aanmeldingsformulier;
 • ingevuld contributie-enquête formulier;
 • ingevuld formulier bedrijfsprofiel en doelstelling (+/- 15 regels). Deze tekst zal bij toelating in de maandelijkse NVP Nieuwbrief opgenomen worden en op de NVP website worden geplaatst.
 • tenminste 2 referentiebrieven van NVP leden die kunnen getuigen van de integriteit van het management en hun ervaring in het participatievak;
 • een cv van het management;
 • de samenstelling van de huidige kapitalisatie van uw maatschappij;
 • de samenstelling van de aandeelhouders/financiers;
 • een kopie van inschrijving van de Kamer van Koophandel;
 • een kopie van de laatste bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarstukken.

Vervolgens wordt uw aanvraag aan het bestuur voorgelegd. Wanneer het bestuur akkoord gaat met uw aanvraag, adviseert zij hierover positief aan de leden. Aanmeldingsformulieren en meer informatie kunt u opvragen bij het NVP Bureau, info@nvp.nl / tel. 020 571 22 70.

Voorwaarden geassocieerd lidmaatschap
U kunt geassocieerd lid worden van de NVP als:

 • u een rechtspersoon bent; uw organisatie beroepsmatig betrokken is bij de private equity markt.

Het bestuur van de NVP dient akkoord te gaan met uw geassocieerd lidmaatschapsaanvraag.

De NVP stelt de contributie vast aan de hand van het aantal fee-earners binnen uw organisatie die betrokken zijn bij private equity (zie bijlage). Wijzigingen hierin worden jaarlijks geïnventariseerd.

In de statuten en het huishoudelijk reglement leest u meer over de voorwaarden van het NVP geassocieerd lidmaatschap.

De aanmeldingsprocedure voor het NVP geassocieerd lidmaatschap
Wij nodigen u van harte uit geassocieerd lid te worden van de NVP. Om uw lidmaatschapsaanvraag in gang te zetten, verzoeken wij u de volgende informatie aan te leveren:

 • ingevuld aanmeldingsformulier;
 • ingevuld contributie-enquête formulier;
 • ingevuld formulier bedrijfsprofiel en doelstelling (+ 15 regels). Deze tekst zal bij toelating tevens in het NVP Nieuws verschijnen en op de NVP website worden geplaatst. 
 • tenminste twee referentiebrieven van NVP leden die kunnen getuigen van de integriteit van het management.

Zodra wij uw gegevens ontvangen hebben, worden deze voorgelegd aan het NVP bestuur. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van uw lidmaatschapsaanvraag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NVP Bureau: info@nvp.nl of tel. 020 571 22 70.

Opzegging lidmaatschap
De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 december van een jaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar. De uitsluitend schriftelijke opzegging kan worden gericht aan: Coördinator lidmaatschapszaken Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Noordhollandstraat 71, 1081 AS Amsterdam.