Overheidsregelingen

Op dit moment zijn er een aantal belangrijke financiële stimuleringsregelingen in werking ten behoeve van bevordering van het durfkapitaal in Nederland: de Seedfaciliteit, de Groeifaciliteit en het Innovatiekrediet.
Zie voor een volledig overzicht tevens de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

SEED Capital-regeling

Deze regeling maakt het mogelijk dat investeerders technostarters en creatieve starters kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. De SEED Capital-regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters.
 
Voor wie?
Closed-end participatiefondsen kunnen zich kwalificeren voor de regeling Seed Capital als u investeert in risicovolle ondernemingen van technostarters en/of creatieve starters. Een lening is maximaal even groot als het private inlegbedrag van het fonds, tot een maximum van € 6 miljoen.
 
Terugbetalingsregeling
Voor een lening via de SEED Capital-regeling geldt een soepele terugbetalingsregeling. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook financieel aantrekkelijk voor de participatiefondsen:
 
  • Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% terug, totdat de eigen investering is terugverdiend.
  • Daarna wordt 50% afgedragen, totdat het ministerie van Economische Zaken haar investering eruit heeft gehaald.
  • Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen het fonds en het ministerie.

 

Meer informatie

 

Groeifaciliteit

Met de regeling Groeifaciliteit helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit doet het ministerie door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.
 
Voor wie?
Voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken en participatiemaatschappijen. Voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken van risicodragende financieringen aan ondernemers.
 
Hoe werkt de regeling?
Alleen deelnemende financiers kunnen een garantieaanvraag bij de overheid indienen. Zij beoordelen de financieringsaanvraag van de ondernemer eerst zelf. Als zij voornemens zijn de financiering te honoreren met een garantie van de Groeifaciliteit, zullen zij een garantieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) indienen. Bij een positief besluit van RVO.nl kan de financier het risicokapitaal verstrekken met garantie van de overheid.
 
De Groeifaciliteit biedt 50% garantie
De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij aan een ondernemer verstrekt. Leidt deze financiering onverhoopt tot verlies? Dan vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier aanzienlijk. Op deze manier helpt de overheid om financiers over de streep te trekken.

 

Meer informatie

Innovatiekrediet

U hebt een innovatief idee op technisch of klinisch gebied, maar u beschikt niet over voldoende financiële slagkracht? Met het Innovatiekrediet financiert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Het krediet is risicodragend en hoeft alleen te worden terugbetaald als de ontwikkeling slaagt.

De overheid vult hiermee een gat op de kapitaalmarkt in de fase waarin ondernemers druk doende zijn om iets werkend te krijgen, maar daarmee nog geen omzet draaien. 

Innovatiefonds MKB+
De financiering van het Innovatiekrediet komt vanuit het Innovatiefonds MKB+. Een fonds met een revolverend karakter voor de financiering van risicovolle innovatie. Revolverend betekent dat het geld dat u terugbetaalt, opnieuw in het fonds terechtkomt. Dan kunnen andere bedrijven hier ook weer gebruik van maken.

Voor wie?
Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Meer informatie

Zie ook hier voor een volledig overzicht van huidige overheidsregelingen.