Het verschil tussen private equity en hedge funds

In het dagelijks taalgebruik worden hedge funds en private equity nogal eens door elkaar gehaald. Toch zijn dit hele andere dingen.

Het belangrijkste verschil is dat hedge funds waarde proberen te vinden en private equity waarde probeert te creëren.

Hedge funds doen dit door slim te handelen op de beurs, terwijl private equity juist niet in beursgenoteerde bedrijven investeert. Hedge funds opereren vooral in de abstractie en hanteren complexe algoritmes voor hun investeringsbeslissingen, private equity is met echte producten bezig en vertrouwt vooral op goed ondernemerschap. 
De beleggingstrategie van een typisch hedge fund is er op gericht om een vast (absoluut) rendement (bijvoorbeeld 10 of 15 procent) te behalen onafhankelijk van de marktsituatie. Om dit te bewerkstelligen maken zij gebruik van een brede mix van beleggingsstrategieën met bijvoorbeeld obligaties, aandelen, grondstoffen, valuta, opties, futures en swaps. Er wordt zowel gespeculeerd op een waardestijging als een waardedaling. Hoe lang zij een investering in portefeuille hebben kan daardoor ook erg uiteenlopen. Van enkele maanden tot letterlijk enkele milliseconden.

Meestal hebben hedge funds niet de bedoeling zich met de bedrijfsstrategie van een bedrijf te bemoeien. Volgens de Jong, et. al. (2007), treedt van de naar schatting ruim 10.000 hedge funds, tussen de 2 en de 5% op als activistische aandeelhouder.

De vergoeding van een hedge fund manager bestaat in de regel uit een management fee en een performance fee. De management fee is een percentage (gemiddeld 2%) van het gemiddeld vermogen onder beheer in een jaar en is bedoeld om operationele kosten te dekken. Als performance fee geldt gemiddeld 20% van de jaarlijkse winst die ook jaarlijks wordt uitgekeerd. Het is afhankelijk van de voorwaarden van het hedge fund of en hoe hierin eventuele verliezen uit een vorig jaar afgetrokken worden en of er vanaf een drempelwaarde pas uitgekeerd wordt.

Ter vergelijking: een participatiemaatschappij is voor haar rendement helemaal afhankelijk van de goede prestaties van het bedrijf waarin zij investeert. De vergoeding voor de fondsmanager bestaat eveneens uit een management fee, maar geeft daarnaast recht op een deel van de (over)winstverdeling (carried interest in dit geval). De management fee (gemiddeld 2%) staat vast voor de gehele fondsperiode. Meestal wordt met de belegger afgesproken dat deze in het begin van het fonds hoger is dan aan het einde van het fonds. De carried interest is gemiddeld 20% van de winst zodra een drempel (hurdle) van gemiddeld 8% behaald is. Alles tot en met de drempel, en gemiddeld 80% van de overige winst, is voor de belegger in het private equity fonds, bijvoorbeeld een pensioenfonds.

Omdat de carried interest pas aan het einde van het fonds wordt uitgekeerd (bijvoorbeeld na 10 jaar) heeft de fondsmanager een sterke drijfveer om op langdurige waardecreatie te sturen. Ook omdat wanneer de participatiemaatschappij zich weer terugtrekt alleen iemand een bedrijf zal willen kopen dat langdurige groeipotentie heeft. 

Het financiële instrumentarium van participatiemaatschappijen is in vergelijking met hedge funds zeer beperkt en een groot gedeelte van de waardecreatie komt voort uit operationele verbeteringen. Een investering is gemiddeld 3 tot 7 jaar in bezit en een participatiemaatschappij is zo goed als altijd intensief bij de bedrijfsstrategie betrokken.